Име на блог-наслов

Блог текст + слики , како во Ворд документ може да се форматира текстот.   Во десниот дел имате категории и може да си ги делите вестите во повеќе категории да си ги креирате при внесување на објавата или сите објави да си бидат во една категорија. Во десниот дел имате “Feature image” каде што […]